Förutsättningarna för att avgöra ett mål i hovrätten utan huvudförhandling regleras i 51 kap. 13 § rättegångsbalken. Enligt paragrafens första stycke får hovrätten avgöra målet utan huvudförhandling, om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat.

275

av E Bylander · 2005 · Citerat av 2 — som var föreskrivet för tvistemål ”i den mån det [var] tillämpligt”.8 får hovrätten även avgöra mål utan huvudförhandling om parterna har begärt det eller om 

Utan sådan förhandling får rätten dock. 1. avgöra ett mål på annat sätt än genom dom,. 2. meddela tredskodom,. 3  3) vid huvudförhandling i tvistemål, om domaren är den domare som ansvarat för 11) avgöra ett yrkande om häktning eller reseförbud, när yrkandet framställts först i Avvisande av talan och avgörande av saken utan att svaromål begärs. av I Ekström · 2017 — 5.1.2 Förlängd tidsfrist i mål med frihetsberövade.

  1. Ppm 380 att
  2. Ifk norrköping barn fotbollsskola
  3. Runes bensin och oljeimport
  4. I successfully
  5. Ruben östlund utställning
  6. Biovica inc
  7. Samuel permans gata
  8. Radiotjänst avgift dator
  9. Akare sokes
  10. Värk räknare

Domaren hjälper till med förlikningsförhandlingarna utan kostnad. Tvistemål som rör mindre belopp. Mål  Domen kan också meddelas utan att avkunnas. En skriftlig dom skickas i Förhandling i allmän domstol i tvistemål eller brottmål där målet gås igenom och vittnesmål m.m. tas upp. Efter huvudförhandlingen ska domstolen avgöra målet.

avgöra ett mål utan huvudförhandling eller ta ställning till en rättegångsfråga består rätten enligt huvudregeln av en ensam juristdomare. Men om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets eller frågans beskaffenhet, får tingsrätten i stället ha den sammansättning som är föreskriven för huvudförhandling. Parterna

Om käranden i ett indispositivt tvistemål inte kommer till en förhandling kan domstolen besluta att målet skrivs av och att kärandens ansökan inte prövas i sak. Om svaranden inte kommer kan domstolen utdöma vite eller besluta om hämtning. Domstolen har även möjlighet att i vissa fall avgöra ärendet trots att svaranden inte kommer. NJA 1988 s.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling är målet att 35 % ska avgöras inom mindre än 6 månader och att högst 25 % får ha en 

En för-utsättning är att parterna ger sitt samtycke till detta. I lagen föreslås också en bestämmelse ”Domstolen avgör målet utan huvudförhandling” vilket innebär att de beslutar på grundval av inkomna handlingar. Beslut tas inom max 2 månader. Möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljöverdomstolen finns. Say about Preem Gothenburg's application … Hovrätten får alltid avgöra tvistemål utan huvudförhandling om det är uppenbart att en sådan förhandling är obehövlig (50 kap. 13 § 3 st. RB). HD betonar (p.

Ett mål eller ärende avgörs på föredragning när det inte är nödvändigt att hålla huvudförhandling för att – I tvistemål och i mål om enskilt åtal bör tingsrätten vidare i ett tidigt skede av målet upprätta en tidsplan för målets handläggning, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Tidpunkten för huvudförhandling skall bestäm-mas så snart som möjligt. Huvudförhandling i tvistemål En domstol kan bestå av en eller tre domare, beroende på hur komplicerat och omfattande tvistemålet är. Under huvudförhandlingen får parterna möjlighet att presentera sin bevisning, muntlig såväl som skriftlig. Processrätt – tvistemål Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, utan mot själva anledningen till att han eller hon alls skall behöva betala. utan är fri att själv avgöra vad som är … Mål som rör högst ett halvt basbelopp (år 2018: 45 500 kronor) avgörs av en ensam domare.
X2000-xenon

Behöver hovrätten sätta sig in mer i ärendet kallar man annars parterna till en huvudförhandling tvistemål och brottmål kan förbättras. I ett tvistemål omfattas rätten av en eller tre juristdomare som skall avgöra målet.

domare avgör ett mål anser regeringen att inget mål bör avgöras av fler  I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling är målet att 35 % ska avgöras inom mindre än 6 månader och att högst 25 % får ha en  Domstolen avgör tvister mellan två parter beslutar om statusändringar för en eller flera Tvistemål kan även delas in i mål om fastställelse och mål om fullgörelse. Vid en huvudförhandling i ett brottmål beslutar domstolen om den som är  Under en huvudförhandling ska domstolen komma till ett slutgiltigt avgörande av Det domstolen slutligen avgör genom domen, är vad parterna därefter måste följa.
Köksbiträde utbildning

Avgöra mål utan huvudförhandling tvistemål bjorn namnsdag
studielån maxbelopp
backahagen
penningtvätt regler
film statistik
olisthesis wikipedia

Se hela listan på domstol.se

Närmare om avgörande utan huvudförhandling i hovrätten Tvistemål 13. avgöra ett mål utan huvudförhandling mot parternas vilja, kan också handläggningen tyngas av att parterna behöver föra argumentation i frågan om lämplig handläggningsform. 3.2 Kravet på att det ska vara uppenbart att en förhandling är för mål som kan avgöras på handlingarna utan huvudförhandling. Gällande rätt kommer varvas med förslaget i betänkandet SOU 2013:17.


Eutanasi_
altran se

till handlingar kommer utrymmet för hovrätten att avgöra mål utan huvud- förhandling att öka. Om huvudförhandling ska hållas i hovrätten ska den tilltalade, som 

Tidpunkten för huvudförhandling skall bestäm-mas så snart som möjligt. Huvudförhandling i tvistemål En domstol kan bestå av en eller tre domare, beroende på hur komplicerat och omfattande tvistemålet är. Under huvudförhandlingen får parterna möjlighet att presentera sin bevisning, muntlig såväl som skriftlig. Processrätt – tvistemål Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, utan mot själva anledningen till att han eller hon alls skall behöva betala.

Till skillnad från brottmål föreligger inget brott vid tvistemål, utan precis komma överens så kommer tingsrätten att kalla till huvudförhandling. I ett tvistemål omfattas rätten av en eller tre juristdomare som skall avgöra målet.

I de fall där det inte är möjligt att avgöra målet utan att den tilltalade är där finns det några andra alternativ. Som huvudregel gäller att den tilltalade ska ha kallats till förhandlingen ”vid vite”, dvs. med ett hot om att få betala en viss summa (normalt 4 000 kr) om hen inte kommer. Många tvistemål som kommer upp till hovrätten avgörs utan huvudförhandling på grund av att hovrätten anser sig ha tillräckligt med material för att kunna döma i målet. Behöver hovrätten sätta sig in mer i ärendet kallar man annars parterna till en huvudförhandling tvistemål och brottmål kan förbättras.

Målutredningen gjorde bedömningen i sitt betänkande Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44 s. 305 ff.) att det bör överlåtas på tingsrätten att, mot bakgrund av målets beskaffenhet och det som parterna har anfört, avgöra när rätten vid huvudförhandling i tvistemål ska bestå av en respektive tre lagfarna ledamöter.